KONKURS „Wydajemy własną książkę”

REGULAMIN KONKURSU
„Wydajemy własną książkę”

I Cele konkursu:
 kształtowanie kultury czytelniczej,
 pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
 zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej,
informatycznej, ilustratorskiej i edytorskiej.
II Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas:
0-3 – forma prac tylko papierowa,
4-8 – forma papierowa lub komputerowa.
III Tematyka:
Dowolna.
IV Sposób realizacji:
 Książka od początku do końca może być dziełem jednej lub dwóch osób,
 Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy
wykazujące samodzielność i pomysłowość, książki – zabawki, niekonwencjonalne
formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką.
 Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje: tytuł, imię i nazwisko
autora (autorów), rok i miejsce wydania.
 Książka powinna też zawierać: spis treści, numerowanie stron, rozdziały (minimalna
ilość rozdziałów – 3, minimalna wielkość rozdziału – 1 strona).
 Dla klas 4-8 dla prac w wersji komputerowej: odpowiednie formatowanie (wielkość,
kolor, czcionka, grafika, akapity, ramki, wyrównania, itp.).
 Można zilustrować książkę własnymi rysunkami, prace w wersji komputerowej mogą
mieć rysunki w Paint’cie.
 W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest
podanie ich nazwisk.
 Prace stają się wyłączną własnością organizatorów. Mogą być drukowane,
prezentowane w Internecie, na stronie Szkoły i publikowane jako materiał promujący.
 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptację regulaminu.
V Oceniamy za:
 forma papierowa: pomysłowość, poprawność językową, estetykę pracy, wygląd
graficzny,
 forma komputerowa: sprawne posługiwanie się programem,
pomysłowość, wygląd graficzny i format książki, poprawność językową.
VI Książki dostarczamy:
 w terminie nieprzekraczalnym: do 28 kwietnia 2023r (po tym terminie książki nie
będą przyjmowane),
 wersje papierowe: klasy 0-3 – do biblioteki szkolnej do pań Moniki Wojtyniak
 wersje komputerowe: na pendrivie do nauczyciela informatyki pani Kasi
Szustakiewicz – Cader